103499 logo

4-(3'-Methoxyphenylurenyl)Chalcone

Compound Synopsis