1068345 logo

2,3,4,5,3',4'-Hexachloro-Biphenyl

Compound Synopsis