1360714 logo

4-((4-(Phenylamino)Phenylimino)Methyl)Phenol

Compound Synopsis