162477 logo

2-(NAPHTHALEN-1-YL)-6,8,8-TRIETHYL DESMOSDUMOTIN B

Compound Synopsis