1644543 logo

14-(Pyridylmethylene)Matrine

Compound Synopsis