1845649 logo

4-(4'-Methylphenylurenyl)Chalcone

Compound Synopsis