2726461 logo

[1-(2,5-Dimethoxy-phenyl)-vinyl]-trimethyl-stannane

Compound Synopsis