2767709 logo

N-[(2-((3'-N-propyl-(1''R) -3''beta-(4-fluorophenyl) tropane-2''-beta-1-propanoyl) (2-mercaptoethyl) amino) acetyl) -2-aminoethanethiolato)rhenium(V) oxide

Compound Synopsis