2835401 logo

1-(4-Hydroxyphenyl)-3-ferrocenyl-2-propen-1-one

Compound Synopsis