2835547 logo

1-ferrocenyl-3-(4-Methylphenyl)-2-propen-1-one

Compound Synopsis