2964492 logo

2-(4-Chlorophenyl)-2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)propanenitrile

Compound Synopsis