3444822 logo

2-(2-{5-(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl}ethyl)-1,3-benzothiazole

Compound Synopsis