3444831 logo

2-[2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)ethyl]-5-(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1H-benzimidazole

Compound Synopsis