3444911 logo

(E/Z)-Ethyl 6,7-Dichloro-3-[1-Cyano-2-(Dimethylamino)Vinyl]-1-Methyl-1H-Indole-2-Carboxylate

Compound Synopsis