3446556 logo

5-[[(3,4-dimethoxyphenyl)-dihydroxy-$l^4-sulfanyl]amino]-1,3-dimethyl-6-(3-propoxyphenoxy)benzimidazol-2-one

Compound Synopsis