3447099 logo

4-(4-dimethylaminophenyl)-8-[1-(4-dimethylaminophenyl)-3-pyrrolidin-1-yl-propyl]-5,7-dimethoxy-chromen-2-one

Compound Synopsis