3447127 logo

4-(4-dimethylaminophenyl)-8-[1-(4-dimethylaminophenyl)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl]-5,7-dimethoxy-chromen-2-one

Compound Synopsis