3449826 logo

1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-3-(5-(2-((7-(3-(dimethylamino)propoxy)quinazolin-4-yl)amino)ethyl)thiazol-2-yl)urea

Compound Synopsis