3450051 logo

methyl 6-methyl-8-oxo-6-(p-tolylmethylcarbamoyl)-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5H-imidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate

Compound Synopsis