3450141 logo

2-[(Z)-(4,5-dimethoxycyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-3-methyl-1-oxo-4H-pyrazino[1,2-a]indole-3-carboxamide

Compound Synopsis