3450154 logo

[3-[[1-(3-chloro-5-fluoro-2-pyridyl)-4-piperidyl]amino]-2,4,6-trimethyl-phenyl]-[4-[2-(methylsulfonimidoyl)-3-pyridyl]piperazin-1-yl]methanone

Compound Synopsis