3450187 logo

2-[4-[5-[[4-(2-cyanophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-2,4-dimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]-3-fluoro-benzenesulfonamide

Compound Synopsis