3450250 logo

2-[4-[2,4,6-trimethyl-3-[4-[(R)-2-(methylsulfonimidoyl)-3-pyridyl]piperazine-1-carbonyl]anilino]-1-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis