3450251 logo

2-[4-[3-[[1-(2-cyanophenyl)-4-methyl-4-piperidyl]amino]-2,4,6-trimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]pyridine-3-sulfonamide

Compound Synopsis