3450272 logo

2-[4-amino-4-[[5-[4-(2-cyanophenyl)piperazine-1-carbonyl]-2,4-dimethyl-phenyl]methyl]-1-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis