3450295 logo

5-fluoro-2-[4-[2,4,6-trimethyl-3-[(2S)-2-methyl-4-[2-(methylsulfonimidoyl)-3-pyridyl]piperazine-1-carbonyl]anilino]-1-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis