3450305 logo

5-fluoro-2-[4-[3-[(2S)-4-[3-fluoro-2-(methylsulfonimidoyl)phenyl]-2-methyl-piperazine-1-carbonyl]-2,4,6-trimethyl-anilino]-1-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis