3450675 logo

4-bromo-N-[3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]-4-[ethylsulfonyl(methyl)amino]phenyl]benzamide

Compound Synopsis