3450886 logo

2-methyl-N-(2-pyridylmethyl)-5-[4-(4-sulfamoylanilino)phthalazin-1-yl]benzenesulfonamide

Compound Synopsis