3451671 logo

6-(2-Ethoxy-6-fluorophenyl)-1-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine

Compound Synopsis