3451810 logo

(2S)-N-[(1S)-1-(cyclopentylmethyl)-2-[(2R)-2-methyloxiran-2-yl]-2-oxo-ethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-[[(2S)-2-[(2-morpholinoacetyl)amino]propanoyl]amino]propanamide

Compound Synopsis