3451922 logo

Tert-butyl-N-[(1S)-2-[[(3S,4S)-5-[8-(dimethylamino)octanoyl]-1-[(2-methoxy-1-naphthyl)methyl]-4-methyl-2-oxo-3,4-dihydro-1,5-benzodiazepin-3-yl]amino]-1-methyl-2-oxo-ethyl]-N-methyl-carbamate

Compound Synopsis