42809 logo

2,4,5-Trichlorobiphenyl

Compound Synopsis