glutaminase family

glutaminase family

Lineage

Family glutaminase family
2 members