methylthiotransferase family

methylthiotransferase family

Lineage

Family methylthiotransferase family  (2 members)
2 subfamilies
Subfamily CDKAL1 subfamily
1 member
Subfamily MiaB subfamily
1 member