methyltransferase superfamily

methyltransferase superfamily

Lineage

Superfamily methyltransferase superfamily
12 members not classified in families
18 families
1 member
2 members
Family HEN1 family
1 member
Family LCMT family
2 members
Family METL family
4 members
1 member
1 member
5 members
1 member
1 member
Family NTM1 family
2 members
Family PrmA family
1 member
Family RRP8 family
1 member
Family Rsm22 family
1 member
Family RsmH family
2 members