pseudomonas-type ThrB family

pseudomonas-type ThrB family

Lineage