type II topoisomerase GyrA/ParC subunit family

type II topoisomerase GyrA/ParC subunit family

Lineage