SAM23877_0645,SAML0570 logo

SAM23877_0645,SAML0570

Lytic chitin monooxygenase

Molecular Synopsis