DXMT logo

DXMT

3, 7-dimethylxanthine N-methyltransferase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table