Mflv_5024

Putative S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase Mflv_5024

Structural Ligandability

Domains Chains

Distribution