thiM1 logo

thiM1

Hydroxyethylthiazole kinase 1

Molecular Synopsis