UTY logo

UTY

Histone demethylase UTY

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table