KAR3 logo

KAR3

Kinesin-like protein KAR3

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table