SAM2 logo

SAM2

S-adenosylmethionine synthase 2

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table