strH logo

strH

Beta-N-acetylhexosaminidase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table