glyA logo

glyA

Serine hydroxymethyltransferase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table