ptkA logo

ptkA

Tyrosine-protein kinase PtkA

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table