BTK logo

BTK

Tyrosine-protein kinase BTK

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table