STK11 logo

STK11

Serine/threonine-protein kinase STK11
ligandability Mutations -->

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table